Tóm tắt các công việc cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017

1202

1/ Trong tháng 12/2016:
– Chậm nhất ngày 20/12/2016, NỘP MẪU 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2017+2018, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014, 2015 hoặc quý 1+2+3/2016, có doanh thu dưới 1 tỷ.

– Chậm nhất 31/12/2016, nộp lại TỜ KHAI MÔN BÀI, nếu trong năm 2016 có thay đổi bậc môn bài.

– Rà sót lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho BCTC năm 2016. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm.
Tại ngày 31/12/2016:

+ thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2016 bao gồm NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
+ thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2016, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả…
———————————————————————-
2/ Trong tháng 01/2017:

– Chậm nhất ngày 30/01/2017: nộp TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI cho năm 2017. Năm 2017 là năm có sự đổi mới về môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016:
+ Vốn >10 tỷ: 3 tr/năm
+ Vốn = < 10 tỷ: 2 tr/năm
+ Chi nhánh, địa điểm KD: 1 tr/năm

– Chậm nhất ngày 20/01/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 12/2016): thuế GTGT tháng 12/2016, thuế TNCN tháng 12/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2016 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).

– Chậm nhất ngày 30/01/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo QUÝ (cho quý 04/2016): thuế GTGT quý 4/2016, thuế TNCN quý 4/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2016 và các tờ khai theo quý khác (nếu có). Riêng thuế TNDN chỉ nộp TIỀN THUẾ mà ko phải nộp tờ khai.

———————————————————————-
3/ Trong tháng 02/2017:

– Chậm nhất ngày 20/02/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 01/2017): thuế GTGT tháng 01/2017, thuế TNCN tháng 01/2017, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2017 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).
———————————————————————-
4/ Trong tháng 03/2017

– Chậm nhất 31/03/2017: NỘP BCTC năm 2016 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Chậm nhất 31/03/2017: nộp tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN + TNCN 2016 và các tờ khai QT năm 2016 khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN + TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.