Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật….

1323

Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật.

Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma.

Khuyết danh