Ít nhất bạn phải thử…

945

Ít nhất bạn phải thử, nếu không thử, bạn không thể chiến thắng.