Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ …

1578

Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội.

Hai chữ Từ bi, giải vạn sầu.