Lòng can đảm là chống lại nỗi sợ…

589

Lòng can đảm là chống lại nỗi sợ, kiểm soát nỗi sợ chứ không phải là vắng bóng nỗi sợ.