Không có áp lực, không có kim cương.

1926

Không có áp lực, không có kim cương.