GIẤY TỜ PHÁP LÝ CỦA CĂN HỘ RIVA PARK

792

Giấy phép xây dựng 504NTT (Số 126 ngày 05-08-2016)

GIẤY CN QSDĐ số 901984 ngày 10-11-2016 (SỔ ĐỎ 504 NTT MỚI)

CÔNG VĂN SỐ 64