Con người sinh ra là để thành công…

808

Con người sinh là để thành công, không phải để thất bại!