Chi phí thuê nhà ở cho nhân viên có được tính vào chi phí

1142
Money house in hands

Để tạo điều kiện ổn định nơi ăn ở cho người lao động, Doanh nghiệp thường có phụ cấp tiền nhà cho người lao động . Khoản phụ cấp tiền nhà này, có được tính vào chi phí được trừ và người lao động có phải chịu thuế TNCN không

1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Theo quy định trên, doanh nghiệp chi trả tiền nhà cho người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ, nếu :

Chi phí tiền nhà được quy định rõ tại hợp đồng lao động của cá nhân.
Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

3. Thuế GTGT

Điều 14, khoản 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định :

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);”

Theo quy định trên, hoá đơn thuê nhà, nếu mang tên cá nhân người lao động, để phục vụ sinh hoạt cho người lao động, thì không được khấu trừ thuế GTGT

3. Thuế thu nhập cá nhân.
Điều 11, Khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Theo quy định trên, nếu doanh nghiệp chi trả tiền nhà thay cho người lao động thì chi phí tiền nhà được tính vào thu nhập chịu thuế, nhưng không được vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh chưa bao gồm tiền nhà.

Ví dụ 1:

Doanh nghiệp chi trả tiền lương cho ông A là 10 triệu đồng/ tháng.

Tiền thuê nhà doanh nghiệp trả thay cho ông A là 2 triệu đồng/ tháng.

Tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế của ông A là :

10 x 15% = 1,5 triệu đồng

Thu nhập chịu thuế của ông A là :
10 tr + 1.5 tr = 11.5 tr

Phần tiền nhà vượt quá 15 % thu nhập là 0,5 triệu đồng không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp chi trả tiền lương net cho ông A là 10,235 triệu đồng/ tháng. Ông A không có người phụ thuộc và không có bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện.

Tiền nhà doanh nghiệp trả thay cho ông A là 2 triệu đồng/ tháng.

Thu nhập quy đổi chưa bao gồm tiền nhà là 10,235 – 9 = 1,235 triệu đồng.

Thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền nhà là: 1/0.95 = 1,3 triệu đồng.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là: 1,3 + 9 = 10,3 triệu đồng.

15% chi phí tiền nhà là: 10,3 x 15% = 1,545 triệu đồng

Tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động là 1,545 triệu đồng. Phần tiền nhà vượt quá 15% thu nhập là 0.455 triệu đồng không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.