Bốn bước dẫn tới thành tựu

910

Bốn bước dẫn tới thành tựu:

Lên kế hoạch có mục đích.

Chuẩn bị chuyên tâm.

Tiến hành tích cực.

Theo đuổi bền bỉ.