Bảng giá dịch vụ chi tiết

2675

STT Nội dung công việc Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Giá (VNĐ) Thời gian
1 Thành lập doanh nghiệp – Gói A 1.300.000 6 Ngày
2 Thành lập doanh nghiệp – Gói B 1.800.000 6 Ngày
3 Thành lập doanh nghiệp – Gói C 2.300.000 12 ngày
4 Thành lập doanh nghiệp – Gói D 2.590.000 12 Ngày
5 Thay đổi ngành nghề kinh doanh 600.000 3 Ngày
6 Thay đổi vốn kinh doanh 600.000 3 Ngày
7 Thay đổi thành viên 700.000 3 Ngày
8 Thay đổi cổ đông sáng lập 700.000 3 Ngày
9 Thay đổi người đại diện theo pháp luật 700.000 3 Ngày
10 Thay đổi trụ sở (cùng quận) 600.000 3 Ngày
11 Thay đổi trụ sở (khác quận) 2.900.000 18 -> 38 ngày
12 Thay đổi tên doanh nghiệp (Không làm dấu) 600.000 3 Ngày
13 Thay đổi tên doanh nghiệp (Có làm dấu) 1.100.000 6 Ngày
14 Chuyển loại hình doanh nghiệp (Không làm dấu ) 1.000.000 3 Ngày
15 Chuyển loại hình doanh nghiệp (Có làm dấu) 1.500.000 6 Ngày
16 Bán doanh nghiệp tư nhân (Giấy chứng nhận ĐKDN) 1.000.000 3 Ngày
17 Bán doanh nghiệp tư nhân (Thay đổi chứng nhận ĐKDN – Khắc lại dấu tròn) 1.500.000 6 Ngày
18 Thành lập CN, VPĐD 700.000 3 Ngày
19 Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, VPĐD 600.000 3 Ngày

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm tiền phí bố cáo điện tử: 300.000đồng

STT Nội dung công việc Dịch vụ khai báo thuế Giá (VNĐ)
1 Báo cáo thuế (Không phát sinh) 300.000
2 Báo cáo thuế (tùy ngành nghề kinh doanh, quy mô công ty 500.000-2.500.000
3 Điều chỉnh và giải trình các sai sót về hóa đơn

hoặc các chỉ tiêu trong tờ khai BCT tháng/ quý/năm

300.000-500.000
4 Giải trình các vấn đề liên quan thuế khác,.. 300.000-500.000
STT Nội dung công việc Dịch vụ đăng ký Bảo Hiểm Xã Hội Giá (VNĐ)
1 Đăng ký lao động và tham giao bảo hiểm quận GV, TB, PN, BT, 12 (Từ 1->5 LĐ) 1.800.000
2 Đăng ký lao động và tham giao bảo hiểm quận GV, TB, PN, BT, 12 (Từ 6->10 LĐ) 2.000.000
4 Đăng ký lao động và tham giao bảo hiểm quận GV, TB, PN, BT, 12 (Từ 10 LĐ trở lên) 3.000.000