Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ.

1788